Vilkår

1. AKSEPT AV VILKÅR

Disse tjenestevilkårene («Vilkårene») regulerer bruk av Fygi AS´ («Fygi») salgsløsning for idretten («Tjenesten»). En nærmere beskrivelse av Tjenesten finnes på kiosksalg.no. Avtale om å bruke Tjenesten inngås ved å registrere organisasjonen som bruker av Tjenesten på Fygi sine nettsider, og samtidig akseptere Vilkårene. Registrert organisasjon omtales heretter som «Klubben». Den som registrerer Klubben og aksepterer Vilkårene bekrefter å ha myndighet til å inngå avtaler på vegne av Klubben.

2. KONTAKTPERSON OG TILGANGSKONTROLL

Klubben må oppgi en kontaktperson («Kontaktpersonen»). Kontaktpersonen vil motta en bruker for tilgang til Tjenesten, og kan gi tilgang til Tjenesten til andre personer tilknyttet Klubben. Klubben må sørge for at alle som skal bruke Tjenesten har lest og er innforstått med det ansvar som følger av Vilkårene. Kontaktpersonen og enhver som har tilgang til Tjenesten må også godta Fygis brukervilkår. Hvis noen i Klubben bruker Tjenesten i strid med Vilkårene skal Klubben stenge den enkeltes tilgang. Dersom Klubben unnlater å oppfylle denne forpliktelsen kan Fygi selv stenge tilganger og avslutte avtalen med umiddelbar virkning. Fygi kan fjerne innhold eller annet materiale som strider mot disse Vilkårene, formålet, eller intensjonen med Tjenesten.

3. ENDRING I TJENESTEN OG VILKÅRENE

Tjenesten kan bli endret fortløpende, ved at funksjonalitet legges til eller tas bort. Ved endringer som kan ha negative konsekvenser for Klubben, informerer vi direkte til Kontaktpersonen eller via våre nettsider. Fygi kan endre Vilkårene. Ved vesentlige endringer vil Fygi varsle Kontaktpersonen. Mindre endringer vil bli publisert på kiosksalg.no.

4. SIKKERHET

Fygi gjør sitt beste for at Tjenesten skal være sikker. Fygi kan imidlertid ikke garantere at ikke virus, angrep og lignende kan ramme Tjenesten.

5. PERSONVERN

Fygi behandler personopplysninger om brukere og andre som er tilknyttet Klubben, på vegne av Klubben. Klubben og Fygi har derfor inngått en databehandleravtale hvor Fygis forpliktelser i forbindelse med sin behandling av personopplysninger på vegne av Klubben beskrives. For øvrig viser vi til Fygis generelle personvernerklæring.

6. AKSEPTABEL BRUK AV TJENESTEN

Klubben forplikter seg til å:

Bruke Tjenesten i samsvar med formålet og intensjonene med Tjenesten.
Ikke handle i strid med Vilkårene.

Ikke publisere innhold eller annet materiale som er, eller kan oppfattes som, upassende, uanstendig, støtende eller nedverdigende.

Ikke publisere innhold eller annet materiale som noen andre har rettigheter til, uten avtale med rettighetshaver(ne).

Ikke kopiere, publisere, viderelisensiere, endre, forstyrre, skaffe urettmessig tilgang til (eller forsøke noe av dette) Tjenesten, dens programvare, brukergrensesnitt eller annet innhold i Tjenesten eller andre løsninger levert av Fygi.

7. TILGJENGELIGHET

Utgangspunktet er at Tjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Fygi tar imidlertid forbehold om at Tjenesten fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold, oppdateringer eller av andre grunner. Fygi vil om mulig varsle planlagt nedetid på Fygis nettsider. Dersom Tjenesten ikke er tilgjengelig eller det oppdages andre feil kan Kontaktpersonen eller brukere ta direkte kontakt med Fygi support.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG ANSVAR FOR INNHOLD

Fygi har samtlige opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immaterielle rettigheter til Tjenesten og innhold skapt av eller for Fygi. Klubben beholder alle eierrettigheter til sitt innhold. Innhold eller annet materiale som er publisert av andre klubber eller brukere er deres eiendom. Klubben kan ikke bruke slikt innhold med mindre de har en avtale med eieren av innholdet. Klubben er selv ansvarlig for det innhold som de publiserer på Tjenesten. Innhold som strider mot en tredjeparts rettigheter, vil bli fjernet fra Tjenesten raskest mulig etter at Fygi får kjennskap til slikt innhold.

9. MARKEDSFØRING OG PUBLISITET

Fygi kan kontakte Klubben og brukerne av Tjenesten direkte i forbindelse med markedsføring og informasjon om ny funksjonalitet i Tjenesten eller nye tjenester.

10. BETALING

Siste oppdaterte prisinformasjon vil til enhver tid finnes på priser. Enkelte funksjoner, slik som betalingsfunksjonalitet, vil kunne medføre kostnader. Slike eventuelle kostnader vil bli tydelig kommunisert før kostnader påløper. Vesentlige endringer i prismodellen vil bli annonsert i god tid før de trer i kraft.

11. REFUSJONER

Klubben kan velge å benytte Tjenesten til å gi refusjoner til kunder som har gjort kjøp. Slike refusjoner kan initieres av alle som har fått tilgang til dette av Klubben, og det er Klubben som har ansvaret for refusjonene.

12. ERSTATNINGSANSVAR

Fygi er ikke ansvarlig for økonomisk tap eller kostnader Klubben måtte bli påført, herunder, men ikke begrenset til, feil, hel eller delvis utilgjengelighet, eller tap av data. Eventuelt ansvar omfatter uansett ikke indirekte tap påført den annen part.

13. OPPSIGELSE

Vilkårene gjelder til en av partene sier opp avtalen. Begge parter kan si opp avtalen med én (1) måneds skriftlig varsel. Ved oppsigelsesfristens utløp vil Fygi sperre tilgangen for alle i Klubben som er brukere av Tjenesten. Data som Klubben har lagt inn på Tjenesten vil bli slettet tre (3) måneder etter oppsigelsesfristens utløp for at Klubben skal gis tid til å sikre dataene sine.

14. TVISTELØSNING

Enhver tvist som måtte oppstå mellom Klubben og Fygi reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet avgjøres med Søndre Østfold tingrett, rettssted Moss som verneting.