Databehandleravtale

DATABEHANDLERAVTALEDenne avtalen ("Avtalen") er inngått mellom [selskap] (the "Databehandler") og [selskao] (the "«Behandlingsansvarlig»").Prosessering av personling informasjonDefinisjonene angitt i GDPR artikkel 4 gjelder for denne avtalen. Databehandler leverer [enter purpose of the Data Processor's processing] og vil i denne sammenhengen prosessere personlig informasjonon på vegne av Behandlingsansvarlig. Kategoriene av personopplysninger som skal behandles i henhold til Avtalen er:[enter description] Denne avtalen gjelder behandling av personopplysninger vedrørende følgende datakategorier:[enter description] Denne avtalen skal gjelde fra datoen den er signert av begge parter og frem til [enter date].Databehandlers forpliktelserDatabehandler skal iverksette adekvate tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at behandlingen vil oppfylle kravene i Avtalen og GDPR og sikre beskyttelse av rettighetene til datasubjektene.Databehandleren skal kun behandle personopplysningene etter dokumenterte instrukser fra Behandlingsansvarlig, inkludert med hensyn til overføringer av personopplysninger til tredjeland eller til internasjonale organisasjoner, med mindre Databehandler er pålagt å gjøre noe annet i henhold til EU/EØS- eller medlemslandslovgivningen. som Databehandler er underlagt; i et slikt tilfelle skal Databehandler informere Behandlingsansvarlig om det juridiske kravet før behandlingen, med mindre loven forbyr slik informasjon på grunn av viktige allmenne interesser.Databehandler skal sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysningene har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en passende lovbestemt taushetsplikt.Databehandler skal iverksette alle nødvendige tiltak i henhold til GDPR Artikkel 32.Databehandler skal, under hensyntagen til databehandlingens art, bistå Behandlingsansvarlig med hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak, så langt dette er mulig og hensiktsmessig, for oppfyllelse av Behandlingsansvarligs plikt til å svare på forespørsler om å utøve datasubjektenes rettigheter fastsatt i GDPR kapittel III.Databehandler skal bistå Behandlingsansvarlig med å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til GDPR artikkel 32 til 36, under hensyntagen til behandlingens art og informasjonen som er tilgjengelig for databehandleren.The Data Processor shall, at the choice of the Data Controller, delete and/or return all the personal data to the Data Controller, including erasure of existing copies, upon termination of this Agreement, unless EU/EEA or Member State law requires storage of the personal data.Databehandler skal, på Behandlingsansvarliges anmodning, slette og/eller returnere alle personopplysninger til Behandlingsansvarlig, inkludert sletting av eksisterende kopier, ved oppsigelse av denne avtalen, med mindre EU/EØS- eller medlemsstatslovgivning krever lagring av personopplysningene.Å engasjere andre databehandlereDatabehandler skal ikke engasjere en annen databehandler til å behandle personopplysninger som omfattes av denne avtalen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Behandlingsansvarlig. Dersom Behandlingsansvarlig har gitt en generell skriftlig fullmakt til å engasjere andre databehandlere, skal Databehandler informere Behandlingsansvarlig om eventuelle tiltenkte endringer vedrørende tillegg eller erstatning av slike andre databehandlere, og dermed gi Behandlingsansvarlig mulighet til å protestere mot slike endringer.Dersom Databehandler engasjerer en annen databehandler for å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av Behandlingsansvarlig i henhold til pkt. 3.1, skal de samme databeskyttelsesforpliktelsene som fastsatt i denne avtalen pålegges den andre databehandleren gjennom en kontrakt, spesielt å gi tilstrekkelige garantier for å implementere passende tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at behandlingen vil oppfylle kravene i GDPR. Hvis den andre databehandleren ikke oppfyller sine databeskyttelsesforpliktelser i henhold til GDPR i nevnte avtale, skal Databehandler forbli fullt ansvarlig overfor Behandlingsansvarlig for utførelsen av den andre databehandlerens forpliktelser.SignaturerDatabehandler Behandlingsansvarlig Sted/dato:

Sted/dato:
Sign.:

Sign.:
Navn

Navn